Abouts

Người Điều Hành Trang Web Này Không Phải Là Ngân Hàng Hoặc Người Cho Vay Dưới Bất Kỳ Hình Thức Nào. Tất Cả Thông Tin Bạn Cung Cấp Cho Chúng... thumbnail 1 summary
Người Điều Hành Trang Web Này Không Phải Là Ngân Hàng Hoặc Người Cho Vay Dưới Bất Kỳ Hình Thức Nào.
Tất Cả Thông Tin Bạn Cung Cấp Cho Chúng Tôi Được Sử Dụng Để Đảm Bảo Cho Bạn Một Khoản Vay Trực Tiếp Từ Một Trong Nhiều Ngân Hàng / Người Cho Vay Mà Chúng Tôi Đại Diện.
Thông Tin Cá Nhân, Tài Chính Và Việc Làm Mà Chúng Tôi Thu Thập Được Lưu Trữ Bằng Điện Tử Trong Suốt Thời Gian Áp Dụng.
Tất Cả Dữ Liệu Tài Chính Và Việc Làm Ngay Lập Tức Được Xóa Khỏi Hệ Thống Của Chúng Tôi Khi Chấp Nhận Đơn Của Bạn Từ Ngân Hàng / Người Cho Vay Chấp Thuận Đơn Của Bạn.
Việc Chấp Nhận Đơn Của Bạn Không Có Nghĩa Là Chấp Thuận. Chúng Tôi Sẽ Làm Việc Siêng Năng Để Bảo Đảm Cho Bạn Một Khoản Vay trong ngày.
Bạn Không Phải Trả Phí Cho Dịch Vụ Này.
Đôi Khi Bạn Sẽ Nhận Được Những Lời Mời Từ Chúng Tôi Hoặc Người Được Uỷ Quyền Liên Quan Đến Các Dịch Vụ Tài Chính Như Cung Cấp Thẻ Tín Dụng, Cung Cấp Khoản Vay Qua Đêm, Vv Bạn Có Quyền Ngừng Các Phiếu Mua Hàng Này Bằng Cách Hủy Đăng Ký Tại Đây (Hủy Đăng Ký). Chúng Tôi Muốn Trải Nghiệm Của Bạn Là Tích Cực. Theo Tinh Thần Đó, Chúng Tôi Cung Cấp Thông Tin Này Để Bạn Biết Rằng Chúng Tôi Không Phải Là Ngân Hàng / Người Cho Vay Và Dữ Liệu Của Bạn Được Bảo Mật, Bởi Vì Dữ Liệu Của Bạn Được Chuyển Giao Bằng Điện Tử Cho Người Cho Vay Đã Chấp Nhận Đơn Xin Vay Tiền Mặt. Việc Sử Dụng Trang Này Tạo Thành Sự Đồng Ý Với Các Chính Sách Này. Xin Lưu Ý Rằng Chủ Sở Hữu Trang Web Có Thể Sửa Đổi Các Chính Sách Này Hoặc Các Chính Sách Khác, Vì Vậy Luôn Cần Phải Đọc Kỹ Mọi Thông Tin. Các Chủ Sở Hữu Trang Web Này Và Những Người Cho Vay Của Chúng Tôi Tuân Thủ Tất Cả Các Quy Định Của Tiểu Bang Và Liên Bang Đối Với Các Khoản Vay Ngắn Hạn.
Phiếu Mua Hàng Này Có Thể Không Có Ở Tất Cả Các Tiểu Bang.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét